(VARASTONI.FI) VUOKRAEHDOT

1§ Vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus

Vuokralainen on vastuussa antamistaan toimivista yhteystiedoista. Kaikki tiedoksiannot toimitetaan vuokralaisen ilmoittamaan osoitteeseen, joten vuokralainen velvoitetaan ilmoittamaan yhteystietojensa muutoksista viipymättä. Muussa tapauksessa vuokralainen on itse vastuussa siitä vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu virheellisten yhteystietojen takia. Yhteystiedoiksi luetaan myös sähköpostiosoite ja puhelinnumero, mikäli ne on annettu vuokranantajalle. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta sillä perusteella, että esimerkiksi purkukirje, irtisanomiskirje tai realisointikirje ei ole tavoittanut häntä siitä syystä, että hän ei ole ilmoittanut vuokranantajalle voimassaolevaa osoitetta. Mikäli vuokralaisen irtain realisoidaan tällaisissa olosuhteissa, niin siinä tapauksessa vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta vuokranantajalta. Vuokralaisella velvollisuus ilmoittaa vuokranantajalle mikäli hän epäilee puhelimensa tuleen varastetuksi/kadonneeksi ja näin ollen puhelinkoodin väärinkäyttö on mahdollista.

2§ Varaston kunto ja säilytettävät tavarat

Varasto vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena, kun se tämän sopimuksen tekohetkellä on. Varastoa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Asiaton oleskelu tai yöpyminen on varastossa tai varastohallissa on ehdottomasti kielletty. Lattiakuorma ei saa ylittää 300 kg/m². Aseiden, räjähteiden, helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle ja terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden ja nesteiden varastointi on kielletty. Eloperäisten aineiden varastointi on kielletty. Tavaroiden säilytys on sallittu ainoastaan sopimuksessa mainitussa varastossa. Tavaroiden säilytys käytävillä ja muissa yleisissä tiloissa on ehdottomasti kielletty. Vuokranantajalla on oikeus poistaa tai hävittää varastotilan ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella. Yleisten tilojen käyttö vuokralaisen omaan toimintaan muutoin kuin kulkuväylänä, on kielletty.

3§ Lämmitys, valaistus, sähkö, vesi ja aukioloajat

Lämmitys ja yleisvalaistus kuuluvat vuokraan. Vuokralaisen mahdollisesta muusta energian- ja vedenkulutuksesta on vuokranantajan kanssa sovittava aina erikseen. Varastotilat on suljettu öisin vuokranantajan erikseen määrääminä aikoina. Varastotilat voidaan sulkea turvallisuuden tai huoltotoimenpiteiden vuoksi vuokranantajan erikseen määrääminä aikoina.

4§ Vakuutukset, lukitus ja vuokranantajan vastuu

Vuokranantaja ei ole ottanut vakuutusta säilytettäville tavaroille eikä vastaa vuokralaisen varastossa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta, tuholaishaitoista tai hukkaantumisesta. Vuokralainen vastaa varastoimansa tavaran riittävästä vakuuttamisesta. Varaston oven lukitseminen velvoitetaan tapahtumaan riippulukolla vuokralaisen toimesta, muussa tapauksessa vuokranantaja lukitsee ja perii toimenpiteestä aiheutuneet kulut.

Vuokranantaja ei vastaa energian/lämmön saannissa, tai jakelussa ilmenevien epäsäännöllisyyksien, puutteellisuuksien tai rajoitusten aiheuttamista haitoista ja vahingoista.

Vuokralainen vastaa omien roskien poisviemisestä ja hävittämisestä. Vuokralaisen on huolehdittava varastossa käyntinsä yhteydessä pääoven sulkeutumisesta huolellisesti, vahingonkorvauksen uhalla. Vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä, että hänen mukanaan varastotiloissa asioivat henkilöt noudattavat näitä sopimusehtoja samoin vuokralainen on vastuussa kaikista henkilöistä jotka käyttävät ja asioivat varastolla ja sen alueella vuokralaisen luovuttaman kulkuoikeuden nojalla. (puhelinnumerokoodi)

 

5§ Varastotila

Rakenteiden muutos työt on kielletty vuokralaisen toimesta. Varasto on sopimuksen päätyttyä palautettava samassa kunnossa, kuin se oli tätä sopimusta tehtäessä. Vuokralaisen tulee tyhjentää ja siivota varasto sekä poistaa lukko ovesta vuokrasopimuskauden viimeisen voimassaolopäivän loppuun mennessä. Sopimuskauden päättymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus murtaa varaston lukko ja tyhjentää varasto realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetuskustannukset peritään täysimääräisinä vuokralaiselta. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kiellettyä ja esim. mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Minkäänlaisia vuokralaisen toimintaan liittyviä ulkoisia merkkejä, tekstejä, logoja, kuvia tai muita symboleita ei sallita. Vuokranantajalla (tai vuokranantajan edustajalla esim. korjaus- tai huoltomies) on oikeus mennä vuokrattuun tilaan välttämättömien huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi. Tupakointi tiloissa on ehdottomasti kielletty. Vuokralainen vastaa omien roskien poisviemisestä ja hävittämisestä.

6§ Määräaikainen vuokrasopimus

Vuokrasopimus päättyy tämän sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista. Vuokralainen tyhjentää ja siivoaa varaston sekä poistaa ovesta lukon sopimuskauden viimeiseen päivään mennessä. Muussa tapauksessa tämä sopimus muuttuu kohdan 7. mukaiseksi toistaiseksi voimassa olevaksi vuokrasopimukseksi. Sopimuskauden päättymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus siivota/tyhjentää varasto realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetuskustannukset peritään täysmääräisinä vuokralaiselta.

7§ Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus, irtisanominen

Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi, jonka laskenta alkaa sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanominen on toimitettu kirjallisesti vuokranantajalle. Sopimusta ei voi irtisanoa ensimmäisen sopimuskuukauden aikana, eli vuokra-aika on aina vähintään 2 kk.

8§ Vuokran maksu

Sopimusehdot ovat voimassa, mutta oikeus tilan hallintaan syntyy vasta, kun vuokralainen on maksanut ensimmäisen vuokransa verkkokaupassa tai vuokranantajan lähettämällä laskulla. Vuokra maksetaan kerran kuukaudessa eräpäivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille kotimaan maksuliikenteessä. Vuokranantaja lähettää laskun asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, on vuokranantajalla oikeus ilman erillistä ilmoitusta: Lukita tila ja pidättää varasto/tavarat omalla lukituksella. Mikäli vuokralainen maksaa kaikki erääntyneet vuokrat sekä muut perittävät kulut, voidaan vuokrausta myös jatkaa. Varaston uudelleenavauksesta vuokranantaja perii 60,00€ suuruisen avausmaksun. Avauksen suorittamiseen vuokranantaja varaa 1 viikon toimitusajan. Huomautuskulu/avausmaksu sekä korkolain mukainen viivästyskorko perintäkuluineen erääntyneille vuokrille

Irtisanottu sopimus lakkaa välittömästi.

Realisointioikeus ilman eri tuomiota (parhaaksi katsomin tavoin esim. julkisessa huutokaupassa) vuokralaisen kaikkiin varastoimiin tavaroihin perien tämän sopimuksen mukaiset velvoitteet toimenpidekuluineen (esim. vuokrarästit ja myyntikulut); loput tilitettävän asiakkaalle tämän ilmoitettua pankkitilinumeron. Vuokranantaja lähettää ilmoituksen vuokralaisen ilmoittamaan osoitteeseen, hyvissä ajoin ennen realisointiin ryhtymistä. Myös loppuselvitys realisoinnista lähetetään asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen. Vuokralaisen mahdollinen huomautus realisoinnista on tehtävä 6. kuukauden kuluessa vuokranantajan ilmoituksesta. Muutoin vuokralaisen oikeudet tilitykseen katsotaan menetetyksi. Mikäli lasku siirtyy perintää, siirtyy tilan käyttöoikeus takaisin vuokranantajalle. Jos tilassa on vuokralaisen tavaroita, siirtyy niiden omistusoikeus vuokranantajalle. Vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että realisoinnista saadut hinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat.

9§ Vuokravakuuden palautus

Mikäli asiakkaalta on vaadittu vuokravakuus, se käytetään viimeisen kuun vuokraan.

10§ Sopimuksen siirtäminen ja muut asiat

Varastojen vaihdosta ja lisävuokrauksista voidaan sopia vuokranantajan kanssa kirjallisesti esim. sähköpostilla. Varaston vaihtaminen on tapahduttava viikon sisällä sopimuksesta, jotta lisäkustannuksilta vältytään. Mikäli vaihto ei tapahdu määräajassa, varattu varasto vapautetaan ja varastosta peritään yhden kuukauden vuokra. Mikäli uuden varaston vuokravakuus on enemmän kuin vanhan, peritään vuokralaiselta vain näiden erotus. Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Epäilyttävissä tapauksissa on vuokranantajalla oikeus sulkea kulku varastoon. Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta siirtää vuokrasopimus kolmannelle osapuolelle. Vuokranantaja ei ole vastuussa teknisen vian tms. aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai viivästymisistä Force Majeure periaatteiden mukaisesti. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta. Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot. Mikäli sopimus tehdään yrityksen nimiin, eikä allekirjoittajalla ole riittäviä valtuuksia sopimuksen tekoon, on hän henkilökohtaisesti vuokrasopimuksen toinen osapuoli. Vuokranantaja voi irtisanoa vuokrasopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

11§ Sopimusrikkomukset

Mikäli vuokralainen rikkoo 1-10 pykälässä sovittuja vuokraehtoja, vuokranantajalla on oikeus, sen lisäksi mitä kyseisissä pykälässä on lueteltu, sulkea kulkuoikeus varastotilaan, purkaa vuokrasopimus lakkaamaan välittömästi, poistaa vaaraa aiheuttavat aineet ja tavarat vuokralaisen kustannuksella parhaaksi katsomaansa paikkaan sekä saada korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista. Verkkokaupassa tehdessään tilanvuokrauksen on asiakas tutustunut näihin vuokrausehtoihin ja sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen mukaisia vuokrausehtoja.

 

Toimitusehdot

Durofix Kodit Oy 2028871-8 (jäljempänä verkkokauppa) myy tuotteita yksityishenkilöille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Verkkokaupan yhteystiedot:

www.varastoni.fi

Sähköpostiposti: myynti@www.varastoni.fi

Puhelin: 020 743 1397

Postiosoite: Ormuspellontie 2, 00700 Helsinki

Tilaaminen

Tilattavat tuotteet valitaan kotisivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta. Tilatut tuotteet esim. pakkausmateriaali noudetaan asiakaspalvelusta arkisin klo 10.00-16.00 välisenä aikana.

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan yllpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Bamborasta: https://www.bambora.com

Maksutavat

PayForm-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säätöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit sekä Jousto, Everyday ja Euroloan.

Jousto: Voit maksaa Jousto Laskulla tai Osamaksulla yli 4000 suomalaisessa verkkokaupassa. Laskulla saat 14 vrk maksuaikaa (laskutusmaksu 4,90 eur) ja Osamaksulla max. 12 kk maksuaikaa (laskutusmaksu 4,90 eur ja kuukausikorko 2,42 %). Lisätietoja Joustosta osoitteessa www.jousto.com

Everyday-joustoluotto: Everydayn luottoraja on väh. 300 eur ja luotto on voimassa toistaiseksi. Maksu kerralla ensi kuun lopussa (tällöin ei kuluja) tai kk-erissä. Kk-erissä minimisuoritus 1/5 laskun loppusummasta, eräpäivän jälkeen avoimelle saldolle lasketaan 5 % kuukausikorkoa. Todellinen vuosikorko tyypilliselle 500 euron luottomäärälle on 48,52 %. Lisätietoja Everydaysta osoitteessa www.everyday.fi

Euroloan: Euroloan Laskulla saat tilaamasi tuotteet ennen maksamista ja 14 päivää korotonta maksuaikaa. Voit myös halutessasi muuttaa laskun kätevästi osamaksuksi. Euroloan Osamaksulla maksaessasi voit valita itsellesi sopivan maksuajan (3 kk, 6 kk, 12 kk, 24 kk) ja saat tilaamasi tuotteet ennen maksamista. Voit myös milloin tahansa maksaa koko summan kerralla ilman lisäkuluja. Euroloan Laskun tai Osamaksun voivat valita maksutavaksi Suomessa asuvat, yli 20-vuotiaat asiakkaat. Maksutapa on mahdollinen 10–2000 euron ostoksille. Osamaksu laskutetaan 30 päivänvälein, ja esimerkiksi arvoltaan 1500 euron ostoksen todellinen vuosikorko on 27,9 % maksuajan ollessa 12 kk (sis. korko, laskutuslisä ja avausmaksu). Rahoituspalvelullemme on myönnetty Avainlippu takeeksi kotimaisesta laadusta. Lisätietoja Euroloanista osoitteessa www.euroloan.fi/luotot/laskujaosamaksu

Euroloan Consumer Finance Oyj:llä on oikeus tarkastaa Euroloan Laskulla tai Osamaksulla maksavan asiakkaan luotto- ja osoitetiedot ja myöntää tai evätä luotto niiden perusteella. Euroloan Consumer Finance Oyj (2159120-9) on vuodesta 2007 asti toiminut suomalainen rahoitusalan yritys.

Bambora PayForm -maksupalvelun yhteystiedot

Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)

Sähköposti: payform@bambora.com

Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)

Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Nouto

Tilatut tuotteet esim. pakkausmateriaali noudetaan asiakaspalvelupisteessä arkisin klo 10.00-16

Vioittuneista tuotteista tulee viipymättä ilmoittaa asiakaspalveluun.

Palautukset

Verkkokaupan asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa osa tai kaikki tilauksen tuotteet. Palautettavat tai vaihdettavat tuotteet tulee olla alkuperäispakkauksessa ja myyntikuntoisia. Halutessasi palauttaa tai vaihtaa tuotteita, ota ensin yhteyttä verkkokauppaan ja kysy palautusohjeita. Liitäthän palautukseen mukaan nimesi, yhteystietosi sekä tilinumerosi mahdollista maksunpalautusta varten.

Tilauksen peruuttaminen, virhevastuu ja reklamaatiot

Ennen tilauksen toimitusta tilauksen voi peruuttaa kirjallisella ilmoituksella sähköpostitse.

Verkkokaupalla on lakisääteinen virhevastuu myydyistä tuotteista. Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.