(VARASTONI.FI) VUO­KRAEH­DOT

1§ Vuo­kra­lai­sen ilmoit­ta­mis­vel­vol­li­suus

Vuo­kra­lai­nen on vas­tuus­sa anta­mis­taan toi­mi­vis­ta yhteys­tie­dois­ta. Kaik­ki tie­dok­sian­not toi­mi­te­taan vuo­kra­lai­sen ilmoit­ta­maan osoit­tee­seen, joten vuo­kra­lai­nen vel­voi­te­taan ilmoit­ta­maan yhteys­tie­to­jen­sa muu­tok­sis­ta vii­py­mät­tä. Muus­sa tapauk­ses­sa vuo­kra­lai­nen on itse vas­tuus­sa sii­tä vahin­gos­ta, joka mah­dol­li­ses­ti aiheu­tuu vir­heel­lis­ten yhteys­tie­to­jen takia. Yhteys­tie­doik­si lue­taan myös säh­kö­pos­tio­soi­te ja puhe­lin­nu­me­ro, mikä­li ne on annet­tu vuo­kra­nan­ta­jal­le. Vuo­kra­lai­sel­la ei ole oikeut­ta vaa­tia tai saa­da vahin­gon­kor­vaus­ta sil­lä perus­teel­la, että esi­mer­kik­si pur­ku­kir­je, irti­sa­no­mis­kir­je tai rea­li­soin­ti­kir­je ei ole tavoit­ta­nut hän­tä sii­tä syys­tä, että hän ei ole ilmoit­ta­nut vuo­kra­nan­ta­jal­le voi­mas­sao­le­vaa osoi­tet­ta. Mikä­li vuo­kra­lai­sen irtain rea­li­soi­daan täl­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa, niin sii­nä tapauk­ses­sa vuo­kra­lai­sel­la ei ole oikeut­ta vaa­tia tai saa­da vahin­gon­kor­vaus­ta vuo­kra­nan­ta­jal­ta. Vuo­kra­lai­sel­la vel­vol­li­suus ilmoit­taa vuo­kra­nan­ta­jal­le mikä­li hän epäi­lee puhe­li­men­sa tuleen varastetuksi/kadonneeksi ja näin ollen puhe­lin­koo­din vää­rin­käyt­tö on mah­dol­lis­ta.

2§ Varas­ton kun­to ja säi­ly­tet­tä­vät tava­rat

Varas­to vuo­kra­taan sii­nä kun­nos­sa ja sen kokoi­se­na, kun se tämän sopi­muk­sen teko­het­kel­lä on. Varas­toa saa käyt­tää vain kui­van kap­pa­le­ta­va­ran varas­toin­tiin. Asia­ton oles­ke­lu tai yöpy­mi­nen on varas­tos­sa tai varas­to­hal­lis­sa on ehdot­to­mas­ti kiel­let­ty. Lat­tia­kuor­ma ei saa ylit­tää 300 kg/m². Asei­den, räjäh­tei­den, hel­pos­ti tai itses­tään syt­ty­vien, ympä­ris­töl­le ja ter­vey­del­le vaa­ral­lis­ten tai hait­taa aiheut­ta­vien ainei­den ja nes­tei­den varas­toin­ti on kiel­let­ty. Elo­pe­räis­ten ainei­den varas­toin­ti on kiel­let­ty. Tava­roi­den säi­ly­tys on sal­lit­tu ainoas­taan sopi­muk­ses­sa mai­ni­tus­sa varas­tos­sa. Tava­roi­den säi­ly­tys käy­tä­vil­lä ja muis­sa ylei­sis­sä tilois­sa on ehdot­to­mas­ti kiel­let­ty. Vuo­kra­nan­ta­jal­la on oikeus pois­taa tai hävit­tää varas­to­ti­lan ulko­puo­lel­le jäte­tyt tava­rat vuo­kra­lai­sen kus­tan­nuk­sel­la. Yleis­ten tilo­jen käyt­tö vuo­kra­lai­sen omaan toi­min­taan muu­toin kuin kul­ku­väy­lä­nä, on kiel­let­ty.

3§ Läm­mi­tys, valais­tus, säh­kö, vesi ja aukio­loa­jat

Läm­mi­tys ja yleis­va­lais­tus kuu­lu­vat vuo­kraan. Vuo­kra­lai­sen mah­dol­li­ses­ta muus­ta ener­gian- ja veden­ku­lu­tuk­ses­ta on vuo­kra­nan­ta­jan kans­sa sovit­ta­va aina erik­seen. Varas­to­ti­lat on sul­jet­tu öisin vuo­kra­nan­ta­jan erik­seen mää­rää­mi­nä aikoi­na. Varas­to­ti­lat voi­daan sul­kea tur­val­li­suu­den tai huol­to­toi­men­pi­tei­den vuok­si vuo­kra­nan­ta­jan erik­seen mää­rää­mi­nä aikoi­na.

4§ Vakuu­tuk­set, luki­tus ja vuo­kra­nan­ta­jan vas­tuu

Vuo­kra­nan­ta­ja ei ole otta­nut vakuu­tus­ta säi­ly­tet­tä­vil­le tava­roil­le eikä vas­taa vuo­kra­lai­sen varas­tos­sa säi­lyt­tä­mien tava­roi­den vahin­goit­tu­mi­ses­ta, tuho­lais­hai­tois­ta tai huk­kaan­tu­mi­ses­ta. Vuo­kra­lai­nen vas­taa varas­toi­man­sa tava­ran riit­tä­väs­tä vakuut­ta­mi­ses­ta. Varas­ton oven lukit­se­mi­nen vel­voi­te­taan tapah­tu­maan riip­pu­lu­kol­la vuo­kra­lai­sen toi­mes­ta, muus­sa tapauk­ses­sa vuo­kra­nan­ta­ja lukit­see ja perii toi­men­pi­tees­tä aiheu­tu­neet kulut.

Vuo­kra­nan­ta­ja ei vas­taa energian/lämmön saan­nis­sa, tai jake­lus­sa ilme­ne­vien epä­sään­nöl­li­syyk­sien, puut­teel­li­suuk­sien tai rajoi­tus­ten aiheut­ta­mis­ta hai­tois­ta ja vahin­gois­ta.

Vuo­kra­lai­nen vas­taa omien ros­kien pois­vie­mi­ses­tä ja hävit­tä­mi­ses­tä. Vuo­kra­lai­sen on huo­leh­dit­ta­va varas­tos­sa käyn­tin­sä yhtey­des­sä pää­oven sul­keu­tu­mi­ses­ta huo­lel­li­ses­ti, vahin­gon­kor­vauk­sen uhal­la. Vuo­kra­lai­nen huo­leh­tii ja vas­taa sii­tä, että hänen muka­naan varas­to­ti­lois­sa asioi­vat hen­ki­löt nou­dat­ta­vat näi­tä sopi­museh­to­ja samoin vuo­kra­lai­nen on vas­tuus­sa kai­kis­ta hen­ki­löis­tä jot­ka käyt­tä­vät ja asioi­vat varas­tol­la ja sen alu­eel­la vuo­kra­lai­sen luo­vut­ta­man kul­kuoi­keu­den nojal­la. (puhe­lin­nu­me­ro­koo­di)

 

5§ Varas­to­ti­la

Raken­tei­den muu­tos työt on kiel­let­ty vuo­kra­lai­sen toi­mes­ta. Varas­to on sopi­muk­sen pää­tyt­tyä palau­tet­ta­va samas­sa kun­nos­sa, kuin se oli tätä sopi­mus­ta teh­täes­sä. Vuo­kra­lai­sen tulee tyh­jen­tää ja sii­vo­ta varas­to sekä pois­taa luk­ko oves­ta vuo­kra­so­pi­mus­kau­den vii­mei­sen voi­mas­sao­lo­päi­vän lop­puun men­nes­sä. Sopi­mus­kau­den päät­ty­mi­sen jäl­keen vuo­kra­nan­ta­jal­la on oikeus mur­taa varas­ton luk­ko ja tyh­jen­tää varas­to rea­li­soi­mal­la varas­toon jää­nyt omai­suus par­haak­si kat­so­mal­laan taval­la. Toi­men­pi­teen aiheut­ta­mat kulut ja kul­je­tus­kus­tan­nuk­set peri­tään täy­si­mää­räi­si­nä vuo­kra­lai­sel­ta. Sei­niin, lat­ti­aan tai kat­toon kiin­nit­tä­mi­nen ja nii­den puh­ko­mi­nen on kiel­let­tyä ja esim. mah­dol­lis­ten hyl­ly­jen on olta­va vapaas­ti lat­tial­la sei­so­via. Min­kään­lai­sia vuo­kra­lai­sen toi­min­taan liit­ty­viä ulkoi­sia merk­ke­jä, teks­te­jä, logo­ja, kuvia tai mui­ta sym­bo­lei­ta ei sal­li­ta. Vuo­kra­nan­ta­jal­la (tai vuo­kra­nan­ta­jan edus­ta­jal­la esim. kor­jaus- tai huol­to­mies) on oikeus men­nä vuo­krat­tuun tilaan vält­tä­mät­tö­mien huol­to- ja kor­jaus­toi­men­pi­tei­den vuok­si. Tupa­koin­ti tilois­sa on ehdot­to­mas­ti kiel­let­ty. Vuo­kra­lai­nen vas­taa omien ros­kien pois­vie­mi­ses­tä ja hävit­tä­mi­ses­tä.

6§ Mää­rä­ai­kai­nen vuo­kra­so­pi­mus

Vuo­kra­so­pi­mus päät­tyy tämän sopi­muk­sen mukai­ses­ti ilman irti­sa­no­mis­ta. Vuo­kra­lai­nen tyh­jen­tää ja sii­vo­aa varas­ton sekä pois­taa oves­ta lukon sopi­mus­kau­den vii­mei­seen päi­vään men­nes­sä. Muus­sa tapauk­ses­sa tämä sopi­mus muut­tuu koh­dan 7. mukai­sek­si tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vak­si vuo­kra­so­pi­muk­sek­si. Sopi­mus­kau­den päät­ty­mi­sen jäl­keen vuo­kra­nan­ta­jal­la on oikeus siivota/tyhjentää varas­to rea­li­soi­mal­la varas­toon jää­nyt omai­suus par­haak­si kat­so­mal­laan taval­la. Toi­men­pi­teen aiheut­ta­mat kulut ja kul­je­tus­kus­tan­nuk­set peri­tään täys­mää­räi­si­nä vuo­kra­lai­sel­ta.

7§ Tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va vuo­kra­so­pi­mus, irti­sa­no­mi­nen

Tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­van vuo­kra­so­pi­muk­sen irti­sa­no­mi­sai­ka on yksi kuu­kausi, jon­ka las­ken­ta alkaa sen kuu­kau­den vii­mei­ses­tä päi­väs­tä, jol­loin irti­sa­no­mi­nen on toi­mi­tet­tu kir­jal­li­ses­ti vuo­kra­nan­ta­jal­le. Sopi­mus­ta ei voi irti­sa­noa ensim­mäi­sen sopi­mus­kuu­kau­den aika­na, eli vuo­kra-aika on aina vähin­tään 2 kk.

8§ Vuo­kran mak­su

Sopi­museh­dot ovat voi­mas­sa, mut­ta oikeus tilan hal­lin­taan syn­tyy vas­ta, kun vuo­kra­lai­nen on mak­sa­nut ensim­mäi­sen vuo­kran­sa verk­ko­kau­pas­sa tai vuo­kra­nan­ta­jan lähet­tä­mäl­lä las­kul­la. Vuo­kra mak­se­taan ker­ran kuu­kau­des­sa erä­päi­vään men­nes­sä vuo­kra­nan­ta­jan osoit­ta­mal­le tilil­le koti­maan mak­su­lii­ken­tees­sä. Vuo­kra­nan­ta­ja lähet­tää las­kun asiak­kaan ilmoit­ta­maan säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen. Mikä­li vuo­kraa ei mak­se­ta sopi­muk­sen mukai­ses­ti, on vuo­kra­nan­ta­jal­la oikeus ilman eril­lis­tä ilmoi­tus­ta: Luki­ta tila ja pidät­tää varasto/tavarat omal­la luki­tuk­sel­la. Mikä­li vuo­kra­lai­nen mak­saa kaik­ki erään­ty­neet vuo­krat sekä muut perit­tä­vät kulut, voi­daan vuo­kraus­ta myös jat­kaa. Varas­ton uudel­lee­na­vauk­ses­ta vuo­kra­nan­ta­ja perii 60,00€ suu­rui­sen avaus­mak­sun. Avauk­sen suo­rit­ta­mi­seen vuo­kra­nan­ta­ja varaa 1 vii­kon toi­mi­tusa­jan. Huomautuskulu/avausmaksu sekä kor­ko­lain mukai­nen vii­väs­tys­kor­ko perin­tä­ku­lui­neen erään­ty­neil­le vuo­kril­le

Irti­sa­not­tu sopi­mus lak­kaa välit­tö­mäs­ti.

Rea­li­soin­tioi­keus ilman eri tuo­mio­ta (par­haak­si kat­so­min tavoin esim. jul­ki­ses­sa huu­to­kau­pas­sa) vuo­kra­lai­sen kaik­kiin varas­toi­miin tava­roi­hin perien tämän sopi­muk­sen mukai­set vel­voit­teet toi­men­pi­de­ku­lui­neen (esim. vuo­kra­räs­tit ja myyn­ti­ku­lut); loput tili­tet­tä­vän asiak­kaal­le tämän ilmoi­tet­tua pank­ki­ti­li­nu­me­ron. Vuo­kra­nan­ta­ja lähet­tää ilmoi­tuk­sen vuo­kra­lai­sen ilmoit­ta­maan osoit­tee­seen, hyvis­sä ajoin ennen rea­li­soin­tiin ryh­ty­mis­tä. Myös lop­pusel­vi­tys rea­li­soin­nis­ta lähe­te­tään asiak­kaan vii­mek­si ilmoit­ta­maan osoit­tee­seen. Vuo­kra­lai­sen mah­dol­li­nen huo­mau­tus rea­li­soin­nis­ta on teh­tä­vä 6. kuu­kau­den kulues­sa vuo­kra­nan­ta­jan ilmoi­tuk­ses­ta. Muu­toin vuo­kra­lai­sen oikeu­det tili­tyk­seen kat­so­taan mene­te­tyk­si. Mikä­li las­ku siir­tyy perin­tää, siir­tyy tilan käyt­tö­oi­keus takai­sin vuo­kra­nan­ta­jal­le. Jos tilas­sa on vuo­kra­lai­sen tava­roi­ta, siir­tyy nii­den omis­tusoi­keus vuo­kra­nan­ta­jal­le. Vuo­kra­lai­nen tie­dos­taa ja hyväk­syy sen, että rea­li­soin­nis­ta saa­dut hin­nat ovat yleen­sä huo­mat­ta­vas­ti alhai­sem­mat kuin niin sano­tut käy­vät hin­nat.

9§ Vuo­kra­va­kuu­den palau­tus

Mikä­li asiak­kaal­ta on vaa­dit­tu vuo­kra­va­kuus, se käy­te­tään vii­mei­sen kuun vuo­kraan.

10§ Sopi­muk­sen siir­tä­mi­nen ja muut asiat

Varas­to­jen vaih­dos­ta ja lisä­vuo­krauk­sis­ta voi­daan sopia vuo­kra­nan­ta­jan kans­sa kir­jal­li­ses­ti esim. säh­kö­pos­til­la. Varas­ton vaih­ta­mi­nen on tapah­dut­ta­va vii­kon sisäl­lä sopi­muk­ses­ta, jot­ta lisä­kus­tan­nuk­sil­ta väl­ty­tään. Mikä­li vaih­to ei tapah­du mää­rä­ajas­sa, varat­tu varas­to vapau­te­taan ja varas­tos­ta peri­tään yhden kuu­kau­den vuo­kra. Mikä­li uuden varas­ton vuo­kra­va­kuus on enem­män kuin van­han, peri­tään vuo­kra­lai­sel­ta vain näi­den ero­tus. Vuo­kra­lai­sel­la ei ole oikeut­ta siir­tää vuo­kra­so­pi­mus­ta kol­man­nel­le osa­puo­lel­le ilman vuo­kra­nan­ta­jan kir­jal­lis­ta suos­tu­mus­ta. Epäi­lyt­tä­vis­sä tapauk­sis­sa on vuo­kra­nan­ta­jal­la oikeus sul­kea kul­ku varas­toon. Vuo­kra­nan­ta­jal­la on oikeus vuo­kra­lais­ta kuu­le­mat­ta siir­tää vuo­kra­so­pi­mus kol­man­nel­le osa­puo­lel­le. Vuo­kra­nan­ta­ja ei ole vas­tuus­sa tek­ni­sen vian tms. aiheut­ta­mis­ta välil­li­sis­tä tai välit­tö­mis­tä vahin­gois­ta tai vii­väs­ty­mi­sis­tä Force Majeu­re peri­aat­tei­den mukai­ses­ti. Muu­toin nou­da­te­taan voi­mas­sa ole­vaa lakia lii­ke­huo­neis­ton vuo­krauk­ses­ta. Vuo­kra­nan­ta­jal­la on oikeus tar­kis­taa vuo­kra­lai­sen luot­to­tie­dot. Mikä­li sopi­mus teh­dään yri­tyk­sen nimiin, eikä alle­kir­joit­ta­jal­la ole riit­tä­viä val­tuuk­sia sopi­muk­sen tekoon, on hän hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti vuo­kra­so­pi­muk­sen toi­nen osa­puo­li. Vuo­kra­nan­ta­ja voi irti­sa­noa vuo­kra­so­pi­muk­sen yhden (1) kuu­kau­den irti­sa­no­mi­sa­jal­la.

11§ Sopi­mus­rik­ko­muk­set

Mikä­li vuo­kra­lai­nen rik­koo 1-10 pykä­läs­sä sovit­tu­ja vuo­kraeh­to­ja, vuo­kra­nan­ta­jal­la on oikeus, sen lisäk­si mitä kysei­sis­sä pykä­läs­sä on lue­tel­tu, sul­kea kul­kuoi­keus varas­to­ti­laan, pur­kaa vuo­kra­so­pi­mus lak­kaa­maan välit­tö­mäs­ti, pois­taa vaa­raa aiheut­ta­vat aineet ja tava­rat vuo­kra­lai­sen kus­tan­nuk­sel­la par­haak­si kat­so­maan­sa paik­kaan sekä saa­da kor­vaus­ta sopi­mus­rik­ko­muk­sen aiheut­ta­mis­ta välit­tö­mis­tä ja välil­li­sis­tä vahin­gois­ta. Verk­ko­kau­pas­sa teh­des­sään tilan­vuo­krauk­sen on asia­kas tutus­tu­nut näi­hin vuo­krauseh­toi­hin ja sitou­tuu nou­dat­ta­maan tämän sopi­muk­sen mukai­sia vuo­krauseh­to­ja.

 

Toi­mi­tuseh­dot

Duro­fix Kodit Oy 2028871-8 (jäl­jem­pä­nä verk­ko­kaup­pa) myy tuot­tei­ta yksi­tyis­hen­ki­löil­le Suo­meen. Pidä­täm­me oikeu­den toi­mi­tuseh­to­jen ja hin­to­jen muu­tok­siin. Tuot­tei­den hin­nat sisäl­tä­vät arvon­li­sä­ve­ron.

Verk­ko­kau­pan yhteys­tie­dot:

www.varastoni.fi

Säh­kö­pos­ti­pos­ti: myynti@www.varastoni.fi

Puhe­lin: 020 743 1397

Pos­tio­soi­te: Ormus­pel­lon­tie 2, 00700 Hel­sin­ki

Tilaa­mi­nen

Tilat­ta­vat tuot­teet vali­taan koti­si­vuil­la lisää­mäl­lä ne ostos­ko­riin. Tilaus lähe­te­tään mak­sa­mal­la ostos­ko­rin sisäl­tö verk­ko­kau­pan kas­sa­toi­min­nos­sa. Teh­des­sä­si tilauk­sen hyväk­syt nämä toi­mi­tuseh­dot, tuot­tei­den hin­nat sekä toi­mi­tus­ku­lut. Mikä­li tilaus­het­kel­lä anne­taan säh­kö­pos­tio­soi­te, tilauk­ses­ta lähe­te­tään tilaus­vah­vis­tus säh­kö­pos­tit­se. Tilaus­vah­vis­tuk­ses­ta ilme­ne­vät tila­tut tuot­teet sekä hin­ta. Tila­tut tuot­teet esim. pak­kaus­ma­te­ri­aa­li nou­de­taan asia­kas­pal­ve­lus­ta arki­sin klo 10.00-16.00 väli­se­nä aika­na.

Mak­sa­mi­nen

Verk­ko­kau­pan mak­su­vä­lit­tä­jä­nä toi­mii Bam­bo­ra Pay­Form (Pay­byway Oy, y-tun­nus 2486559-4), joka on rekis­te­röi­ty Finans­si­val­von­nan yll­pi­tä­mään mak­su­lai­tos­re­kis­te­riin. Mak­sa­mi­seen siir­ry­tään Bam­bo­ran verk­ko­pal­ve­lun kaut­ta ja tiliot­teel­la ja las­kul­la mak­sun saa­ja­na näkyy Bam­bo­ra tai Pay­byway Oy. Bam­bo­ra välit­tää mak­sut verk­ko­kaup­pi­aal­le. Mak­sa­mi­nen on tur­val­lis­ta, sil­lä kaik­ki mak­su­ta­pah­tu­maa kos­ke­vat tie­dot väli­te­tään salat­tua yhteyt­tä käyt­täen niin ettei kukaan ulko­puo­li­nen taho näe mak­su­ta­pah­tu­man tie­to­ja.

Kaup­pa syn­tyy verk­ko­kau­pan asiak­kaan ja verk­ko­kau­pan välil­le. Verk­ko­kau­pan vas­tuul­la ovat kaik­ki kaup­paan liit­ty­vät vel­voit­teet.

Lue lisää Bam­bo­ras­ta: https://www.bambora.com

Mak­su­ta­vat

Pay­Form-pal­ve­lun kaut­ta voit mak­saa verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la, mak­su­kor­teil­la (credit/debit), las­kul­la tai osa­mak­sul­la. Käy­tet­tä­vis­sä ovat seu­raa­vat mak­su­ta­vat: Osuus­pank­ki, Nor­dea, Dans­ke Bank, Oma Sääs­tö­pank­ki, Sää­tö­pank­ki, Aktia, Pai­kal­li­so­suus­pan­kit, S-Pank­ki, Han­dels­ban­ken, Ålands­ban­ken, Visa-, Visa Debit-, Visa Elect­ron-, Mas­terCard- ja Debit Mas­terCard -kor­tit sekä Jous­to, Eve­ry­day ja Euro­loan.

Jous­to: Voit mak­saa Jous­to Las­kul­la tai Osa­mak­sul­la yli 4000 suo­ma­lai­ses­sa verk­ko­kau­pas­sa. Las­kul­la saat 14 vrk mak­suai­kaa (las­ku­tus­mak­su 4,90 eur) ja Osa­mak­sul­la max. 12 kk mak­suai­kaa (las­ku­tus­mak­su 4,90 eur ja kuu­kausi­kor­ko 2,42 %). Lisä­tie­to­ja Jous­tos­ta osoit­tees­sa www.jousto.com

Eve­ry­day-jous­to­luot­to: Eve­ry­dayn luot­to­ra­ja on väh. 300 eur ja luot­to on voi­mas­sa tois­tai­sek­si. Mak­su ker­ral­la ensi kuun lopus­sa (täl­löin ei kulu­ja) tai kk-eris­sä. Kk-eris­sä mini­mi­suo­ri­tus 1/5 las­kun lop­pusum­mas­ta, erä­päi­vän jäl­keen avoi­mel­le sal­dol­le las­ke­taan 5 % kuu­kausi­kor­koa. Todel­li­nen vuo­si­kor­ko tyy­pil­li­sel­le 500 euron luot­to­mää­räl­le on 48,52 %. Lisä­tie­to­ja Eve­ry­days­ta osoit­tees­sa www.everyday.fi

Euro­loan: Euro­loan Las­kul­la saat tilaa­ma­si tuot­teet ennen mak­sa­mis­ta ja 14 päi­vää koro­ton­ta mak­suai­kaa. Voit myös halu­tes­sa­si muut­taa las­kun käte­väs­ti osa­mak­suk­si. Euro­loan Osa­mak­sul­la mak­saes­sa­si voit vali­ta itsel­le­si sopi­van mak­sua­jan (3 kk, 6 kk, 12 kk, 24 kk) ja saat tilaa­ma­si tuot­teet ennen mak­sa­mis­ta. Voit myös mil­loin tahan­sa mak­saa koko sum­man ker­ral­la ilman lisä­ku­lu­ja. Euro­loan Las­kun tai Osa­mak­sun voi­vat vali­ta mak­su­ta­vak­si Suo­mes­sa asu­vat, yli 20-vuo­ti­aat asiak­kaat. Mak­su­ta­pa on mah­dol­li­nen 10–2000 euron ostok­sil­le. Osa­mak­su las­ku­te­taan 30 päi­vän­vä­lein, ja esi­mer­kik­si arvol­taan 1500 euron ostok­sen todel­li­nen vuo­si­kor­ko on 27,9 % mak­sua­jan olles­sa 12 kk (sis. kor­ko, las­ku­tus­li­sä ja avaus­mak­su). Rahoi­tus­pal­ve­lul­lem­me on myön­net­ty Avain­lip­pu takeek­si koti­mai­ses­ta laa­dus­ta. Lisä­tie­to­ja Euro­loa­nis­ta osoit­tees­sa www.euroloan.fi/luotot/laskujaosamaksu

Euro­loan Con­su­mer Finance Oyj:llä on oikeus tar­kas­taa Euro­loan Las­kul­la tai Osa­mak­sul­la mak­sa­van asiak­kaan luot­to- ja osoi­te­tie­dot ja myön­tää tai evä­tä luot­to nii­den perus­teel­la. Euro­loan Con­su­mer Finance Oyj (2159120-9) on vuo­des­ta 2007 asti toi­mi­nut suo­ma­lai­nen rahoi­tusa­lan yri­tys.

Bam­bo­ra Pay­Form -mak­su­pal­ve­lun yhteys­tie­dot

Bam­bo­ra Pay­Form, Pay­byway Oy (Y-tun­nus 2486559-4)

Säh­kö­pos­ti: payform@bambora.com

Puhe­lin: 029 300 5050 (arki­sin klo 9-16)

Pos­tio­soi­te: Laser­ka­tu 6, 53850 Lap­peen­ran­ta

Nou­to

Tila­tut tuot­teet esim. pak­kaus­ma­te­ri­aa­li nou­de­taan asia­kas­pal­ve­lu­pis­tees­sä arki­sin klo 10.00-16

Vioit­tu­neis­ta tuot­teis­ta tulee vii­py­mät­tä ilmoit­taa asia­kas­pal­ve­luun.

Palau­tuk­set

Verk­ko­kau­pan asiak­kaal­la on kulut­ta­jan­suo­ja­lain mukai­nen 14 vuo­ro­kau­den vaih­to- ja palau­tusoi­keus. Asiak­kaal­la on oikeus vaih­taa tai palaut­taa osa tai kaik­ki tilauk­sen tuot­teet. Palau­tet­ta­vat tai vaih­det­ta­vat tuot­teet tulee olla alku­pe­räis­pak­kauk­ses­sa ja myyn­ti­kun­toi­sia. Halu­tes­sa­si palaut­taa tai vaih­taa tuot­tei­ta, ota ensin yhteyt­tä verk­ko­kaup­paan ja kysy palau­tus­oh­jei­ta. Lii­tät­hän palau­tuk­seen mukaan nime­si, yhteys­tie­to­si sekä tili­nu­me­ro­si mah­dol­lis­ta mak­sun­pa­lau­tus­ta var­ten.

Tilauk­sen peruut­ta­mi­nen, vir­he­vas­tuu ja rekla­maa­tiot

Ennen tilauk­sen toi­mi­tus­ta tilauk­sen voi peruut­taa kir­jal­li­sel­la ilmoi­tuk­sel­la säh­kö­pos­tit­se.

Verk­ko­kau­pal­la on laki­sää­tei­nen vir­he­vas­tuu myy­dyis­tä tuot­teis­ta. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyy­däm­me ole­maan yhtey­des­sä asia­kas­pal­ve­luum­me. Kulut­ta­jal­la on oikeus vie­dä mah­dol­li­set rii­ta­ti­lan­teet kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan rat­kais­ta­vak­si.